การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่คณะกรรมการมีมติวันที่ขึ้นเครื่องหมายXDวันที่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน
(บาท/หน่วย)
รอบผลประกอบการ
28 เม.ย. 2559
10 พ.ค. 2559
27 พ.ค. 2559
0.053011 ธ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
28 เม.ย. 2559
10 พ.ค. 2559
27 พ.ค. 2559
0.200001 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
02 ส.ค. 2559
11 ส.ค. 2559
31 ส.ค. 2559
0.265001 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
04 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
30 พ.ย. 2559
0.237501 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559
24 ก.พ. 2560
08 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2560
0.230001 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
03 เม.ย. 2560
11 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
0.230001 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
01 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
0.200001 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
31 ต.ค. 2560
10 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560
0.285001 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
14 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
13 มี.ค. 2561
0.253001 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560