รายงานการประชุม
11 พ.ค. 61

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

24 เม.ย. 60

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

01 พ.ย. 59

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559

19 เม.ย. 59

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559