ข่าวประชาสัมพันธ์
05 เม.ย. 60

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560 กองLHHOTEL

รายละเอียด
04 เม.ย. 60

การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์

14 พ.ย. 59

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่1/2559

10 ต.ค. 59

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559

21 ส.ค. 59

แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนและลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม

09 พ.ค. 59

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559 กองLHHOTEL

29 มี.ค. 59

วาระการประชุมและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559