ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
25 ม.ค. 61

รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1

28 ก.พ. 61

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

31 ต.ค. 60

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน

14 พ.ย. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2560

16 ส.ค. 60

ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20

30 ม.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 Dec 16

09 ส.ค. 60

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล

17 ก.พ. 60

รายงาน NAV as of 30 Dec 16 LHHOTEL(แก้ไข)

31 มี.ค. 60

รายงาน NAV as of 31 Mar 17 LHHOTEL

31 ส.ค. 60

รายงาน NAV as of 30 Jun 17 LHHOTEL

01 ก.พ. 59

แจ้งการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามหนังสือสัญญาเช่าอาคารโครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล

15 ก.พ. 59

รายงาน NAV as of 30 Dec 15 LHHOTEL

29 เม.ย. 59

รายงาน NAV as of 31 Mar 16 LHHOTEL

15 ส.ค. 59

รายงาน NAV as of 30 Jun 16 LHHOTEL

15 พ.ย. 59

รายงาน NAV as of 30 Sep 16 LHHOTEL

21 ธ.ค. 58

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : LHHOTEL เริ่มซื้อขาย 22 ธันวาคม 2558

21 ธ.ค. 58

แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิกา

21 ธ.ค. 58

สรุปสาระสำคัญของการลงทุนครั้งแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (L

21 ธ.ค. 58

ขอชี้แจงเรื่องผู้ถือหน่วยสัญชาติต่างด้าว ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช

27 เม.ย. 61

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

25 ธ.ค. 58

แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลของผู้บริหารโรงแรมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

30 เม.ย. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 มีนาคม 2561

00 43

การนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

21 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

22 มี.ค. 61

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 (แก้ไข)

02 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 มกราคม 2561

28 มี.ค. 61

รายงาน NAV_LHHOTEL 28 กุมภาพันธ์ 2561

09 เม.ย. 61

การนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

30 พ.ย. 60

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 ตุลาคม 2560

29 ธ.ค. 60

รายงาน NAV_LHHOTEL 30 พฤศจิกายน 2560

15 ส.ค. 60

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2560

26 ก.พ. 61

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560_LHHOTEL

26 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

15 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

14 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

14 ก.พ. 61

กำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยช์ตอบแทน

09 ก.พ. 61

รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล