มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
29 มกราคม 59 10.1474 313,664,900 3,182,908,702.68
26 กุมภาพันธ์ 59 10.1431 313,664,900 3,181,534,909.21
31 มีนาคม 59 10.3311 313,664,900 3,240,517,822.94
29 เมษายน 59 10.1539 313,664,900 3,184,931,805.80
31 พฤษภาคม 59 10.2344 313,664,900 3,210,184,500.08
30 มิถุนายน 59 10.5934 313,664,900 3,322,788,634.96
29 กรกฎาคม 59 10.6894 313,664,900 3,352,899,223.16
31 สิงหาคม 59 10.5192 313,664,900 3,299,507,378.32
30 กันยายน 59 10.5920 313,664,900 3,322,354,859.16
31 ตุลาคม 59 10.6599 313,664,900 3,343,656,658.91
30 พฤศจิกายน 59 10.5152 313,664,900 3,298,261,555.16
30 ธันวาคม 59 10.6111 313,664,900 3,328,355,208.35
31 มกราคม 60 10.7133 313,664,900 3,360,401,700.45
28 กุมภาพันธ์ 60 10.5729 313,664,900 3,316,351,417.37
31 มีนาคม 60 10.6717 313,664,900 3,347,362,408.71
28 เมษายน 60 10.5195 313,664,900 3,299,610,405.65
31 พฤษภาคม 60 10.6029 313,664,900 3,325,764,576.31
30 มิถุนายน 60 12.1999 537,919,900 6,562,614,012.11
31 กรกฎาคม 60 12.3125 537,919,900 6,623,155,142.70
31 สิงหาคม 60 12.2322 537,919,900 6,579,964,962.78
29 กันยายน 60 12.3212 537,919,900 6,627,850,351.65
31 ตุลาคม 60 12.1131 537,919,900 6,515,885,924.84
30 พฤศจิกายน 60 12.2111 537,919,900 6,568,615,013.58
29 ธันวาคม 60 12.3414 537,919,900 6,638,691,120.46
31 มกราคม 61 12.4504 537,919,900 6,697,339,550.17
28 กุมภาพันธ์ 61 12.3165 537,919,900 6,625,321,059.31